عنصر ُبر ماده مغذی پر اهمیت برای رشد و نمو محصـولات کشـاورزی می باشد. وجود ُبر برای ساختار و حفظ دیواره سلول های گیاهی و همچنین گرده افشانی و به طور کلی برای ساختار های تولید مثلی گیاهان مهم و ضروری است و نبود آن سبب آسیب های جدی به این ساختارهای گیاهی می شود .از آنجا که مقدار کود ُبر مصرفی برای گیاهان بسیار اهمیت دارد، هنگام کود دهی از عرضه یکنواخت آن در زمین زراعی غافل نشوید.
مزایا:
• عنصر ُبر در تشکیل و پایداری دیواره سلول های گیاهان نقش دارد
• گیاه برای جذب بهتر و بیشتر عناصر فسفر و پتاسیم توسط ریشه به عنصر ُبر نیاز دارد
• این عنصر با کمک به کلونیزه کردن ریشه به وسیله برخی قارچ ها سبب جذب فسفر بیشتری می شود
• کود ُبر سبب عملکرد صحیح و بهبود اعمال فیزیولوژیک گیاه می شود
دستورالعمل مصرف:
احتیاط و هشدار: در خاکهای حاوی سمیت ُبر استفاده نگردد

قابلیت اختلاط: قبل از اختلاط با سایر سموم یا کودها تست اختلاط پذیری انجام گرد