عنصر سیلسیم حلقه ای گمشـده در برنامه های کود دهی و تغذیه ای گیاهان می باشد و دارای فواید بسـیاری برای گیاه است، از جمله سبب تقویت دیواره سلولی و قابلیت ارتجاعی سلول شده و مقاومت های مکانیکی گیاه را افزایش می دهد .همچنین سبب افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های محیطی می گردد .عنصر سیلسیم می تواند عدم تعادل مواد غذایی در گیاه را کاهش داده و باعث افزایش جذب مواد غذایی شود.
مزایا:
• افزایش میزان محصول و کیفیت آن
• استحکام ساقه و مقاومت در برابر خوابیدگی(ورس) و شکستگی
• تقویت گرده افشانی،افزایش باروری دانه های گرده و نیز افزایش اندازه میوه
• افزایش میزان کلروفیل، بهبود فرایند فتوسنتز گیاه و تنظیم مکانیسم رشد
• افزایش تنفس و رشد ریشه و در نتیجه افزایش دسترسی گیاه به آب و عناصر غذایی
• تعدیل و کاهش اثرات منفی مقادیر اضافی آلومینیوم، سدیم و منگنز
دستورالعمل مصرف:
احتیاط و هشدار: فقط به صورت محلولپاشی استفاده شود
قابلیت اختلاط: با کودهای حاوی فسفر یا حاوی ریز مغذی قابل اختلاط نیست