وجود عناصر ازت، روی و ُبر در کنار یکدیگر منجر به افزایش و بهبود گلدهی و تبدیل بیشتر گلها به میوه شده و در نهایت کیفیت بهتر محصول را در پی خواهد داشت، این کود ضـمن درمان کمبود روی و ُبر سـبب تغذیه جوانه ها از طریق محلول پاشـی شـده و درصـد تلقیح دانه گرده گلهارا افزایش می دهد.
مزایا:
• تحریک رشد جوانه و افزایش گل و میوه
• جلوگیری از ریزش گل و میوه
• افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
• افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول
دستورالعمل مصرف:
احتیاط و هشدار: در هنگام گلدهی استفاده نشود
فقط بصورت محلولپاشی استفاده گردد
قابلیت اختلاط: قبل از اختلاط با سایر سموم یا کودها تست اختلاط پذیری انجام گردد