این کود با حداکثر کارائی و حلالیت در آب به منظور استفاده به صورت محلول پاشی تولید شده است. مصــــــرف این کود جهت برطرف نمودن کلیه کمبودها، بهبود تغذیه و تقویت رشد انواع گیاهان توصیه شده و در نهایت باعث افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی، باغی و زراعی می شود.
مزایا:
• عاری از سدیم و کلر
• حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل
• قابل مصرف به دو صورت محلول پاشی و کود آبیاری
• قابل مصرف برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص در زمان رشد رویشی
• افزایش کمی و کیفی محصولات
• افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش های محیطی و آفات و بیماری ها
دستورالعمل مصرف:
احتیاط و هشدار: در هنگام گلدهی استفاده نشود
قابلیت اختلاط: قبل از اختلاط با سایر سموم یا کودها تست اختلاط پذیری انجام گردد.