کود نیتروفوس حاوی درصد مناسبی از دو عنصـر بسـیار ضروری نیتروژن و فسـفر برای گیاه می باشد که علاوه بر ایجاد حجم ریشـه مناسب در اوایل رشد، بصورت کامل نیاز نیتروژن مورد نیاز گیاه جهت رشد رویشی و ایجاد سبزینه گیاه را تامین می کند.
مزایا:
• ازت وفسفر بالا موجب رفع انواع کلروز های ناشی از کمبود عناصر در اوایل فصل رشد به طور مستقیم و موثر می شود
• این کود شیمیایی فاقد کلر و عناصر خطرناک مثل بیورت بوده که مانع از گیاه سوزی می شود
• کود نیتروفوس فرمولی با محتوای بالایی از نیتروژن و فسفر جهت بهبود رشد رویشی ریشه زایی و سبزینگی گیاه می باشد
• این کود باعث افزایش تاثیر سموم دفع آفات نباتی نیز می شود
دستورالعمل مصرف:
این محصول به آرامی به تانکر آبیاری اضافه میگردد و سپس با آب تانکر میتوان آبیاری کرد
احتیاط و هشدار: فقط به صورت آبیاری استفاده شود
قابلیت اختلاط: با کودهای حاوی فسفر یا حاوی ریز مغذی قابل اختلاط نیست