غلظت بالای پتاسیم در این کود موجب افزایشجذب برگی این عنصــــــــر شده که این امر باعث بهبود رنگ میوه، افزایشمحتوای قند و همچنین افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی و کم آبی می شود.
مزایا:
• قابل مصرف به صورت محلول پاشی و کود آبیاری
• دارای جذب سریع با کارایی بالا و برطرف کننده کمبود پتاسیم
• تجمع و انتقال قند به میوه
• افزایش کیفیت، وزن و حجم میوه
دستورالعمل مصرف:
احتیاط و هشدار: در هنگام گل دهی استفاده نشود
قابلیت اختلاط: قبل از اختلاط با سایر سموم یا کودها تست اختلاط پذیری انجام گرد