با توجه به اینکه عنصر کلسیم در گیاه بسیار کند حرکت می کند لذا همراه بودن ُبر و کلسـیم در مجاورت یکدیگر در این محصـول موجب می شود که نقل و انتقال و جذب کلسیم به واسطه عنصر ُبر که خود تسریع کننده انتقال قند از اندام های سبز گیاه به برگ و میوه می باشد، تسریع گردد.
مزایا:
• دارای حلالیت بالا
• قابل مصرف در تمام کشت های زراعی و باغی
• افزایش دهنده ی مقاومت گیاه و کمک به گیاه برای غلبه بر تنش های محیطی
• افزایش میوه دهی، تولید بذر و افزایش محصول از طریق تاثیر عنصر کلسیم در بهبود کیفیت گلدهی
• جذب و انتقال بیشتر کلسیم در اندام های گیاهی به دلیل وجود عنصر ُبر
دستورالعمل مصرف:
احتیاط و هشدار: فقط به صورت محلولپاشی استفاده شود قابلیت اختلاط: با کودهای حاوی فسفر یا حاوی ریز مغذی قابل اختلاط نیست