جهت مبارزه مناسب با آفات، بیماری ها و علف های هرز لازم است از اسیدیته مناسب آب جهت اختلاط با کودها و سموم کشاورزی اطمینان داشته باشیم .کیفیت نامناسب اغلب آب های کشاورزی، باعث کاهش اثر کودها و سموم می شود. کاهش دهنده ی پی اچ با کاهش pH آب محلول پاشی به حفظ و تداوم اثر کودها و سموم کمک می نماید. عناصر ریزمغذی نیز در آب های اسیدی بهتر جذب می شوند و این محصــــول با ایجاد اسیدیته مناسب می تواند به نفوذ مواد غذایی کود های محلول پاش در برگ کمک کند . این محصـول مشـکل و خطرات مصــرف اسید ها مانند سولفوریک و نیتریک را در پی نخواهد داشت.
مزایا:
• ترکیبی بسیار موثر در تعدیل PH آب
• افزایش قابلیت جذب عناصر توسط گیاه بدلیل ایجاد محیط اسیدی
• اصلاح PH و بهبود کیفیت آب در مخزن های محلول پاشی و سم پاشی
• قابل استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای جهت افزایش راندمان جذب
• بهبود شرایط فیزیکی-شیمیایی خاک و شستشوی سیستم های آبیاری
• فعال کننده عناصری که در گیاه غیر فعال شده اند
دستورالعمل مصرف:
این محصول به آرامی به تانکرآبیاری اضافه میگردد تازمانی که PH آن به حدود ۶/۵ الی ۶ کاهش یابد و سپس با آب تانکر میتوان آبیاری کرد
احتیاط و هشدار: در خاکهای حاوی سمیت بر استفاده نگردد
قابلیت اختلاط: قبل از اختلاط با سایر سموم یا کودها تست اختلاط پذیری انجام گردد