این کود با دارا بودن مقادیر بالای پتاسیم به همراه گوگرد، تمامی نیاز گیاهان به پتاسیم را به سهولت در اختیار ریشـــــه قرار داده وسبب افزایش کمی و کیفی محصولات و افزایش مقاومت گیاهان در برابر انواع تنشها، مخصوصا و رس خواهد شد.
مزایا:
• افزایش عملکرد و بهبود کمی و کیفی محصول
• افزایش مقاوت گیاه در برابر تنشهای محیطی
• افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و عوامل بیماری زا
• بهبود ساختار خاک و افزایش جذب مواد غذایی از خاک توسط ریشه بدلیل وجود گوگرد
میزان مصــرف: ۱۰۰ الی ۱۲۵ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آماده سازی زمین و برای درختان میوه از اواخر پاییز تا
اواخر زمستان بصورت چال کود ( ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای هر سال سن درخت )