این کود با دارا بودن مقادیر مناسب نیتروژن، فسفر و پتاسیم، به همراه گوگرد ، روی و منیزیم به سهولت در اختیار گیاه قرار گرفته و موجب بهبود خواص بیولوژیکی و ارتقاء حاصل خیزی خاک میشود.
مزایا:
• افزایش کمی و کیفی محصولات
• افزایش حاصل خیزی خاک
• افزایش ریشه زایی و رشد رویشی
• افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفات و بیماریها
• افزایش میزان پروتئین و وزن محصولات
میزان مصــرف: ۱۰۰الی ۱۵۰کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آماده سازی زمین و برای درختان میوه از اواخر پاییز تا اواخر زمستان بصورت چال کود ) ۳۰۰تا ۳۵۰گرم به ازای هر سال سن درخت