این کود به دلیل دارا بودن مقادیر متعادل عناصر مورد نیاز گیاه به همراه عناصر ریز مغذی موجب افزایش حاصـل خیزی خاک و افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و باغی میگردد.
مزایا:
• افزایش رشد رویشی و زایشی
• افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماریها
• کنترل سال آوری درختان میوه
• بهبود حاصل خیزی خاک
• افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی خصوصا سرما زدگی
میزان مصــرف: ۱۰۰الی ۱۵۰کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آماده سازی زمین و برای درختان میوه از اواخر پاییز تا اواخر زمستان بصورت چالکود ( ۲۰۰تا ۲۵۰ گرم به ازای هر سال سن درخت)