این کود بدلیل دارا بودن مقادیر کافی فسفر بهمراه عنصر روی سبب حداکثر ریشـه زایی گیاهان شده ونیتروژن موجود در این کود نیز نقش بسـزایی در افزایش رشد رویشی گیاهان داراست.
مزایا:
• افزایش سریع ریشهزایی واستقرار گیاه در خاک
• افزایش رشد رویشی
• بهبود حاصلخیزی خاک
• بهبود جذب عناصر غذایی از خاک به دلیل حجم ریشه مناسب
میزان مصـــرف: ۱۰۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آمادهسازی زمین وبرای درختان میوه از اواخر پاییز تا اواخر زمستان بصورت چالکود (۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای هر سال سن درخت)