ترکیبات موجود در کود نیتروفوس سبب افزایش رشد رویشـــی ، زایشـــی و جبران کمبود منیزیم در گیاه میشــــود و موجب استحکام گیاه شده و با غنی سازی و اصلاح خاک ، سبب بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی میگردد. گوگرد و منیزیم موجود در این کود مانند سه عنصــر ازت، فســـفر و پتاسیم، به مقدار زیادی مورد نیاز گیاهان بوده و موجب غنی سازی محصـــولات کشاورزی میگردد. مصرف این کود باعث افزایش استحکام گیاه و در نتیجه کاهش مصرف سموم شیمیایی، افزایش طول عمر انبارداری محصـولات و باعث مقابله با میکروبهای خاک از طریق ضدعفونی نمودن آن میگردد. این کود برای تمامی محصولات کشاورزی زراعی و باغی مناسب میباشد.
مزایا:
• افزایش ریشه زایی و رشد رویشی
• افزایش حاصل خیزی خاک وسهولت در جذب عناصر غذایی توسط ریشه
• افزایش کمی و کیفی محصولات
• بهبود شرایط محیط اطراف ریشه(ریزوسفر)
میزان مصــرف: ۱۵۰ الی ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آماده سازی زمین و برای درختان میوه از اواخر پاییز تا اواخر زمستان بصورت چال کود ( ۳۰۰تا ۳۵۰گرم به ازای هر سال سن درخت)