این کود حاوی مقادیر متعادل نیتروژن وگوگرد میباشد که گوگرد سبب اصلاح ساختار خاک میشـــود واز این طریق اکثر عناصر محدود شده در خاک
مخصوصا نیتروژن آزاد شده وبرای گیاه قابل جذب خواهند بود.
مزایا:
• اصلاح ساختار خاک
• افزایش حاصلخیزی خاک
• آزاد شدن عناصر غذایی محدود شده در خاک
• افزایش رشد رویشی
• افزایش کمی وکیفی محصولات
میزان مصـرف: ۱۵۰الی ۱۷۵ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آمادهسازی زمین وبرای درختان میوه از اواخر پاییز تا
اواخر زمستان بصورت چالکود (۳۰۰ تا۳۵۰ گرم به ازای هر سال سن درخت )