این کود حاوی مقادیر متعادل از نیتروژن، فســـــــفر قابل جذب وپتاسیم میباشد. گوگرد واسید هیومیک موجود در این کود سبب بهبود ساختمان فیزیکی وافزایش حاصلخیزی خاک وبه تبع آن افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه خواهد شد.
مزایا:
• تامین عناصر پر مصرف گیاه
• افزایش حاصل خیزی خاک
• افزایش رشد وجذب مواد غذایی از طریق ریشه گیاه
• افزایش کمی وکیفی محصولات
• افزایش رشد رویشی وسبزینگی گیاه
دستور العمل مصـرف: در زراعت مقدار ۱۰۰الی۱۲۵ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه مصــرف گردد. در شالیزار برای برنج طارم ۱۰۰ کیلو گرم و برای برنج پر محصــــــول ۱۲۵ کیلو گرم در هکتار در آخرین مرحله آمادهسازی زمین که خاک آن قبلا جا به جا شده باشد. کود را پاشیده و با تیلر زیر خاک نمایید و یا ۷ الی۱۰ روز بعد از نشـا آب مزرعه را کم نموده و ازورود و خروج آب جلوگیری گردد، کود را مصـرف کرده و پس از تهنشــین شدن آب، طی چند روز مجددا آبیاری صورت پذیرد. در باغبانی به ازای هرسال از سن درخت ۱۵۰تا ۲۰۰ گرم به همراه کود پایه و مقداری کود حیوانی، در قســـــمت سایهانداز به صورت چالکود و یا نواری مصرف گردد