روی یکی از عناصر ضروری و مورد نیاز گیاه بوده که پس از فسفر، ازت و پتاسیم مهمترین عنصری است که باعث افزایش عملکرد محصـول میگردد. روی کنترل کننده ترافیک عناصر غذایی خاک در جذب گیاه میباشد. کمبود عنصر روی باعث ایجاد لکه های قهوه ای و به هم پیوسته در برگها شده، ریشــه ها قهوه ای تیره و سیاه میشوند و دچار پوسیدگی همراه با بوی نامطبوع میگردد، پنجه زنی کاهش یافته و زمان رسیدن محصـــول به تعویق میافتد.
لازم به ذکر است در صورت کمبود شدید عنصر روی در مراحل اولیه رشد، گیاه از بین میرود. کود پتاسیم – روی – منیزیم با داشتن سه عنصر اساسی، موجب رشد و توسعه ریشه، سرسبزی و شادابی گیاه و مقاومت در مقابل بیماریها و تنشهای محیطی میگردد.
مزایا:
• افزایش ساخت کلروفیل، پروتئینها و آنزیم ها
• افزایش همزمان ریشه زایی و جوانه زنی
• افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی
• بهبود عملکرد ریشه در جذب مواد غذایی
• بهبود نقل و انتقال مواد غذایی در درون گیاه
میزان مصـرف: ۱۰۰ الی ۱۲۵ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آماده سازی زمین و برای درختان میوه از اواخر پاییز تا اواخر زمستان بصورت چال کود ( ۲۰۰تا ۲۵۰گرم به ازای هر سال سن درخت)