این کود حاوی درصد مناسبی از پتاسیم و منیزیم میباشد. پتاسیم موجود در این کود غلظت شیره سلولی را افزایش میدهد و از متلاشی شدن سـلول در زمان یخ بندان ممانعت بعمل آورده و میتواند باعث افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش های محیطی گردد. همچنین رنگ پذیری محصولات را نیز افزایش میدهد. عنصـــــر منیزیم نیز باعث افزایش کمیت و کیفیت دانه های روغنی شده و در افزایش وزن هزار دانه غلات موثر است. گوگرد موجود در فرمول این کود، اسیدیته خاکرا متعادل کرده و جذب عناصررا افزایش میدهد.
مزایا:
• افزایش حاصل خیزی خاک
• افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی خصوصا سرمازدگی
• افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماریها
• افزایش کمی و کیفی محصولات
• افزایش طول عمر انبار داری محصولات
• کارایی بسیار بالایی در کشت های گلخانهای و فضای باز خیار و در زراعت کلزا دارا میباشد
میزان مصرف: ۱۵۰ الی ۱۷۵ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آماده سازی زمین و برای درختان میوه از اواخر پاییز تا
اواخر زمستان بصورت چالکود (۲۰۰تا ۲۵۰گرم به ازای هر سال سن درخت)