این کود به دلیل دارا بودن عناصـــر ماکرو ومیکرو، تمامی مواد غذایی مورد نیاز گیاه را برآورده میکند ووجود مقادیر کافی گوگرد در این کود ســــببجذب حداکثری پتاس بهمراه سایر عناصر خواهد شد. همچنین شـکل سـولفاته عناصـر در این کود باعث کاهش PH خاک وسـهولت در جذب مواد ازطریق ریشه خواهد شد.
مزایا:
• افزایش عملکرد وبهبود کمی وکیفی محصول
• افزایش مقاوت گیاه در برابر تنشهای محیطی
• افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات وعوامل بیماریزا
• بهبود ساختار خاک و افزایش جذب مواد غذایی از خاک توسط ریشه بدلیل وجود گوگرد
زمان مصرف: درختان: در زمستان در نیمه خارجی سایهانداز درخت تا عمق ریشههای فعال، با خاک مخلوط شود
نباتات زراعی: قبل از شخم با سایر کودها مصرف شود
میزان مصـــرف: ۱۰۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آمادهسازی زمین وبرای درختان میوه از اواخر پاییز تا اواخر زمستان بصورت چالکود (۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای هر سال سن درخت)