کود کامل ماکرو میکرو باعث افزایشرشد رویشی،زایشی و سبزینه گیاه میشود.
بدلیل دارا بودن مقادیر کافی نیتروژن، فسفر وپتاسیم به همراه عناصر ریز مغذی مورد نیازبرایرشد بهینه گیاهان در حضـور گوگرد بعنوان محرک پویا شدن نقل و انتقالات این عناصر از بافت خاک به درون ریشه ، سبب افزایش حجم ریشه، سبزینگی گیاه و بهبود در مرحله زایشی گیاهان شده، از این رو میتواند سهم زیادی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی داشته باشد.
مزایا:
• تامین مقادیر مورد نیاز عناصر ماکرو
• تامین عناصر ریز مغذی مورد نیاز برای رشد بهینه گیاهان، افزایش حاصل خیزی خاک بواسطه داشتن مقادیر کافی گوگرد
• افزایش کیفی و کمی محصولات کشاورزی
• افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنشهای محیطی، آفات و عوامل بیماری زا
میزان مصـرف: ۱۰۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آماده سازی زمین و برای درختان میوه از اواخر پائیز تا اواخر زمستان بصورت چال کود ) ۲۰۰تا ۲۵۰گرم به ازای هر سال سن درخت