این کود حاوی عناصــــر اصــــلی به همراه گوگرد و منیزیم میباشـــــد که موجب افزایش تولید در واحد ســـــطح و بهبود کیفیت و غنی ســـــازی محصولات کشاورزی گردیده و برای تمامی محصولات زراعی و باغی مناسب میباشد. ضرورت جایگزینی کودهای ساده تک عنصری با کودهای کامل ماکرو، به منظور افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در کشور بسـیار پر اهمیت است.
مزایا:
• افزایش کیفی و کمی محصولات
• افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفات وبیماریها
• افزایش حاصل خیزی خاک
• سهولت جذب عناصر بدلیل حضور گوگرد در ساختار کود
میزان مصـرف: ۱۰۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آماده سازی زمین و برای درختان میوه از اواخر پائیز تا اواخر زمستان بصورت چال کود (۴۰۰تا ۴۵۰گرم به ازای هر سال سن درخت)