نقش کود سولفات پتاسیم و یا عنصـر پتاسیم در رشد و باروری و مبارزه با خشـک سالی در بخش کشــاورزی را نمیتوان نادیده گرفت از این رو بهتر است استفاده از این کود مخصــــوصا در مناطقی که با کمبود آب مواجه هســــتند افزایش یابد. این کود از مهمترین دلایل افزایش کمی و کیفی در محصولات کشاورزی میباشد.
مزایا:
• تامین کامل عناصر ماکرو و میکرو
• افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی و بیماری ها
• افزایش کیفیت و کمیت محصول
• بهبود ساختار خاک و حاصل خیزی آن
میزان مصـرف: ۱۰۰ الی ۱۲۵ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آماده سازی زمین و برای درختان میوه از اواخر پاییز تا اواخر زمستان بصورت چال کود(۱۵۰تا ۲۰۰گرم به ازای هر سال سن درخت)