این کود حاوی مقادیر بالایی از عنصر گوگرد می باشد .اهمیت گوگرد به عنوان عنصر ماکرو ثانویه و چهارمین عنصر ضروری برای گیاهان بعد از ازت، فســــفر و پتاسیم است . این عنصــــر در ساخت پروتئین ها، ویتامین ها و فعالیت آنزیم ها دخالت داشته و سبب بهبود فرآیند فتوسنتز و افزایش مقاومت گیاهان در فصل سرما می شود .مصرف این کود در بهبود کیفیت محصولات زراعی و باغی موثر می باشد.
مزایا:
• کمک به کاهش pH خاک و بهبود جذب عناصر ریز مغذی (آهن و روی) و فسفر
• کمک به آزادسازی مواد غذایی تثبیت شده در خاک
• کمک به افزایش فرایند رشد و فتوسنتز در گیاه
دستورالعمل مصرف:
احتیاط و هشدار: قبل از انجام محلولپاشی، در سطح کوچکی از مزرعه امتحان گردد
قابلیت اختلاط: قبل از اختلاط با سایر سموم یا کودها تست اختلاط پذیری انجام گردد.