گوگرد از مهمترین کودهای مورد نیاز برای گیاهان میباشد که خوشبختانه اخیرا کشـاورزان به خواص عالی ومنحصـر به فرد این کود پی برده وروز به روز بر مصرف این کود به شکل پودری ومایع افزوده میشود.
مزایا:
• افزایش حاصلخیزی خاک
• بهبود جذب عناصر محدود شده در بافت خاک
• مبارزه با قارچهای بیماری زای خاکزی
• ایجاد تعادل در Ph خاک
• افزایش کمی وکیفی محصولات
• سهولت جذب عناصر غذایی از بافت ریشه
• افزایش تولید پروتئینهای گیاهی

میزان مصـرف: ۱۵۰ الی ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار به همراه کود پایه برای گیاهان زراعی همزمان با آماده سازی زمین وبرای درختان میوه از اواخر پاییز تا اواخر زمستان بصورت چالکود(۱۵۰ گرم به ازای هر سال سن درخت )