این کود علاوه بر نیتروژن و پتاسیم دارای درصد بالایی فســفر میباشد که استفاده از آن در خاکهایی دارای کمبود فســفر، توصیه میگردد. بهترین زمان برای استفاده از این کود در مراحل ابتدایی رشد جهت توسعه سیســـتم ریشـــه و قویتر شدن گیاه و همچنین قبل از گلدهی میباشد که سبب افزایش کمی و کیفی محصول میشود.
مزایا:
• حاوی فسفر بالا جهت تحریک ریشه زایی، افزایش گلدهی و افزایش تشکیل میوه
• قابل مصرف به دو صورت کود آبیاری و محلولپاشی
• قابل استفاده در مراحل اولیه رشد گیاه و نیز قبل از گلدهی