این کود دارای درصد بالایی پتاسیم می باشد که به عنوان یک کود کامل از ابتدای دوره رشد و به خصـــوص در مراحل رشد زایشـــی (گلدهی و قبل از برداشت محصول) قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود

مزایا:

• دارای پتاسیم بالا جهت رسیدن میوه و افزایش کیفیت محصول
• قابل مصرف به دو صورت کود آبیاری و محلول پاشی
• بهترین زمان مصرف از ابتدای دوره ی رشد و به خصوص مرحله ی زایشی گیاه