این کود دارای نســبت متعادلی از عناصر نیتروژن، فســفر و پتاسیم است که در تمام مراحل رشد گیاه قابل مصرف بوده و سبب افزایش کمی و کیفی محصول میشود.
مزایا:
• حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل
• قابل مصرف به دو صورت کود آبیاری و محلولپاشی
• قابل استفاده برای تمام مراحل رشدی گیاه بخصوص در زمان رشد رویشی