این کود با داشتن درصد بالای نیتروژن در تشـکیل پروتوپلاسم، نوکلئیک اسید، پروتئین، اسید آمینه و رشد سریع گیاه نقش اساسی دارد. استفاده از این کود بعد از گلدهی مقدار پروتئین دانه را مخصوصا در غلات به میزان قابل توجهی افزایش میدهد این کود دارای درجه حلالیت بالایی در آب بوده، بصـورت محلولپاشی و همراه با آب آبیاری قابل استفاده میباشد. با توجه به نسـبت میان عناصر در مراحل آغاز رشد میزان بالای نیتروژن مورد نیاز را فراهم مینماید.
مزایا:
• استفاده از این کود باعث تسریع در ریشه زایی گیاه میشود
• تمام مواد مورد نیاز را برای رشد گیاه در اختیار ریشه گیاه قرار میدهد
• به راحتی در آب حل میشود
• باعث بهبود جوانه زنی گیاه میشود، از زرد شدن و ریزش برگها جلوگیری میکند